Quattro Club

Philhealth Circular No 2020-0014 Tagalog Version

Ang balitang bumungad sa mga OFW kamakailan ay lubhang hindi kasiya-siya. Sa gitna ng kinakaharap na pandemya na nagdudulot ng ibayong pag-aalala ng mga Filipinong nakikibaka malayo sa ating bayan, ang nilalaman ng Circular No 2020-0014 na inilabas ng Philippine Health Insurance Corporation o Philhealth ay tila pagpapakita ng kakulangan hindi man ng kawalan ng malasakit sa ating kapakanan.

Nakasaad sa sirkular na ito na ang mga OFs o Overseas Filipinos ay mandato at obligadong magbayad ng koleksyon na tumutumbas sa 3% ng kabuuang sahod kada buwan. Malinaw ring nakasaad dito na ang sino mang hindi nakapagbayad ng naturang premium o koleksiyon ay magkakaroon ng compounded interest at penalties para sa mga buwang hindi nabayaran.

Narito ang kabuuan ng TS o Tamang Sagot, ang Q and A (Tanong at Sagot) na bersyon ng Circular No 2020-0014 na ipinalabas ng tanggapan ng Philhealth at inilathala naman ng Manila Bulletin noong ika-22 ng Abril, taong 2020.

T: Sino-sino ang sakop ng circular na ito? 

S: Lahat ng Overseas Filipinos na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa kasama na ang mga nakabakasyon o ang naghihintay ng dokumentasyon, nakarehistro o hindi rehistrado sa National Health Insurance Program (NHIP). 

T: Bakit kailang ang circular na ito? 

S: Ang layunin ng circular na ito ay upang magkaroon ng iisang pang-uunawa sa pagpapatupad ng koleksyon sa mga Overseas Filipino patungkol sa PhilHealth Circular 2019-009 re: Premium Contribution Schedule in the National Health Insurance Program (NHIP).

T: Sinu-sino ang mga Overseas Filipinos  (OFs)? 

S: Ang  mga sumusunod ay mga Overseas Filipinos (OFs), kasama na ang kanilang mga dependents:

  1. Land-based OFWs
  2. Seafarers and other sea-based workers
  3. Filipinos with dual citizenship (RA 9225)
  4. Filipinos living abroad
  5. Overseas Filipinos in distress 6. Other overseas Filipinos not previously classified elsewhere

T: Ano ang premium rate sa bawat taon? 

S: Ayon sa UHC Law, ang sumusunod ay ang mga panuntunan sa premium rates:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

T: Paano ang pagkwenta ng kontribusyon ng isang Overseas Filipino? 

S: Ang pagkwenta ng kontribusyon ay base sa buwanang sahod/kita ng isang Overseas Filipino (OF) at sa kasalukuyang premium rate.

Halimbawa:

Buwanang sahod/kita Taon Premium Rate Pagkwenta Premium kada buwan Premium kada taon Php 20,000 2020 3.0% Php 20,000 x 3.0%  Php 600 Php 7,200

T: Saan maaaring makita ang palitan ng mga pananalapi? 

S: Ang palitan ng pananalapi (exchange rate) na inilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa pamamagitan ng kanilang Reference Exchange Rate Bulletin (http://www.bsp.gov.ph/statistics/sdds/exchrate.htm) ang gagamiting gabay sa pagsasalin ng pera.

T: Ano ang Transition Period? 

S: Ang taong 2020 ay itinuturing na transition period. Sa panahong ito, pinapayagan ang isang landbased OFW na magbayad ng Php 2,400 bilang paunang bayad (initial payment). Ang balanse sa taunang premium ay maaaring bayaran sa loob ng labingdalawang (12) buwan.

Halimbawa:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

T: Ano ang mangyayari pagkatapos ng transition period?  

S: Simula sa taong 2021, ang pinakamababang paunang kontribusyon ay katumbas ng tatlong (3) buwang premium. Maaari pa ring bayaran ng miyembro ang balanse kada tatlong (3) buwan o sa isang hulugan.

Halimbawa:

A close up of text on a white background

Description automatically generated

T: Ano ang panuntunan sa pagbabayad? 

S: Para sa land-based OFWs, ang pagbabayad ay maaaring gawin tuwing ika- tatlong (3) buwan, ika-anim (6) na buwan o ika-labingdalawang (12) buwan.

Para sa sea-based OFWs, ang pagbabayad ng premium ay buwan-buwan sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanilang suweldo ng Manning Agencies/Employers. 

T: Ano ang settlement period? 

S: Ang settlement period ay ang panahon mula sa araw ng paunang bayad (initial payment) hanggang sa huling araw bago patawan ng interes.

Para sa land-based OFWs, ito ay labingdalawang (12) buwan mula sa araw ng paunang bayad.

Hindi ito naaangkop sa sea-based OFWs.  

T: Paano kung hindi nabayaran ng miyembro ang kaukulang premium sa takdang oras? 

S: Ang isang miyembrong hindi nakapagbayad sa takdang oras ay kinakailangang bayaran ang premium na hindi nabayaran at ang kaakibat na interes (compounded monthly). 

T: Ano-ano ang iba’t ibang dokumentong dapat ipakita bilang patunay na kinikita? 

S: Maaaring ipakita ang alinman sa mga sumusunod bilang patunay ng sahod/kita*:

 1. Land-based OFWs a. Employment Contract; b. Overseas Employment Certificate (OEC); c. Overseas Employment Offer Letter; d. Certificate of Employment with Income; e. Payslip (current); f. iba pang dokumentong maaaring tanggapin ng PhilHealth.   

 2. Seafarers and other sea-based workers (on-vacation or separated) Certification mula sa Manning Agency

3. Filipinos with Dual Citizenship and other Filipinos living abroad            

a. Income-tax return;            

b. duly-notarized affidavit of income declaration;            

c. iba pang dokumentong maaaring tanggapin ng PhilHealth 

 *isasailalim sa pagsusuri ng PhilHealth    

T: Ano ang Statement of Premium Account? 

S: Ang Statement of Premium Account o SPA ay isang papel kung saan nakasaad ang kinakailangang mabayarang kontribusyon ng isang miyembro kasama na ang naaangkop na interes. 

T: Kinakailangan bang mag-update ng Member Data Record? 

S: Ang lahat ng mga miyembro ay kinakailangang mag-update ng kanilang record sa pamamagitan ng pagsusumite ng PhilHealth Member Registration Form (PMRF) alinsunod sa PhilHealth Circular No. 2020-0001. 

Sa panahong ito kung saan malaking porsyento ng manggagawa ay walang pumapasok na kita dulot ng pagkaantala ng mga trabaho dahil sa Enhanced Community Quanrantine o Lockdown sa iba’t-ibang panig ng mundo, isang malaking pasanin ang direktibang ito.

Ikaw, ano ang iyong opinyon hinggil dito?

Please feel free to comment

error: Content is protected
%d bloggers like this: