Shielding Yourself from the Reshipping Scam: Red Flags and Protection Measures

In today’s digital age, online shopping has become a cornerstone of convenience, offering a vast array of products at our fingertips. But hidden behind the ease of online shopping, there’s a sneaky trick called the reshipping scam. This deceitful ploy preys on unsuspecting individuals, promising easy money and remote work. This article aims to delve…

Read More

Virtual Piggybank sa Pandemic

Habang patuloy humahaplit ang Covid-19, ilang kababayan natin ang napa(pa)balitang nag-(su)suicide. Maliwanag pa sa katanghalian, kahirapan (at kapabayaan) sa krisis pangkalusugan. ‘Pasintabi (sa kanila, RIP), ‘wag um-identify. “Nag-iipon ka ba? Mag-ipon ka. Kahit sa alkansiya. Para ‘pag gipit, may mabubunot,” saykoterapi ng psychiatrist (ko) sa nadiskurahe at nadidiskurahe. Pero, alkansiya mong wala nang daloy, tinatagurian…

Read More